• O mnie

  about image

  Jestem absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie. Studiowałem na Wydziale Elektrycznym Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Po ukończeniu studiów pracowałem jako nauczyciel informatyki. Byłem również doktorantem na Politechnice Gdańskiej. Od roku 1998 pracuję na Uniwersytecie Morskim w Gdyni jako nauczyciel akademicki najpierw jako asystent, następnie adiunkt, a obecnie profesor uczelni. Od samego początku jestem związany z zespołem naukowym prof. Piotra Jędrzejowicza.

  Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka uzyskałem w roku 2004 w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka uzyskałem na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej w roku 2012.

  Od roku 2013 jestem członkiem Senatu. W roku 2016 zostałem wybrany przez elektorów do pełnienia funkcji prorektora ds. nauki Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.


  Aktywność pozanaukowa

  • Inicjator i opiekun koła naukowego e-Biznesu
  • Inicjator cyklu Sympozjów Morskich Kół Naukowych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
  • Członek zespołu ds. opracowania programów kształcenia na specjalności „Biznes elektroniczny”, „Informatyka gospodarcza”
  • Zaangażowany w utworzenie nowego kierunku „Informatyka”
  • Członek Rady Programowej kierunku „Informatyka”
  • Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
  • Członek Komisji ds. Przygotowania Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa do oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej
  • Członek Komisji Konkursowej Konkursu Matematyka, Fizyka i Informatyka w Technice organizowanego przez Uniwersytet Morski w Gdyni
  • Członek Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepsze prace magisterskie z informatyki
  • Koordynator i kierownik projektów rozwojowych Uczelni w latach 2016-2020

  Studia i praca zawodowa

  1992 – 1996 Studia inżynierskie na kierunku Elektronika i Telekomunikacja Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni
  1996 Studia pedagogiczne, Politechnika Gdańska
  1996 – 1997 Studia magisterskie na kierunku Elektronika i Telekomunikacja Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni
  1997 Studia doktoranckie, Politechnika Gdańska
  1997 – 2005 Nauczyciel informatyki, Technikum Elektryczne w Wejherowie
  1998 – 2005 Asystent w Katedrze Systemów Informacyjnych Akademii Morskiej w Gdyni
  2004 Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, Politechnika Poznańska
  2005 – 2012 Adiunkt w Katedrze Systemów Informacyjnych Akademii Morskiej w Gdyni
  2012 Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, Politechnika Wrocławska
  2012 Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego Akademii Morskiej w Gdyni
  2016 Prorektor ds. nauki Uniwersytet Morski w Gdyni

  Aktywność naukowa

  12

  indeks Hirscha

  380

  liczba cytowań

  150

  artykułów naukowych

  15

  projektów badawczych

  Aktywność naukowa

  • Kierunki badawcze
   • Metody przetwarzania danych dla zwiększenia efektywności uczenia maszynowego
   • Metody optymalizacyjne dla potrzeb rozwiązywania trudnych obliczeniowo problemów kombinatorycznych
   • Zastosowania metod sztucznej inteligencji dla potrzeb rozwiązywania rzeczywistych problemów
  • Indeks Hirscha = 12; liczba cytowań ok. 380
  • Autor ponad 150 artykułów naukowych, w tym 20 w czasopismach z JCR
  • Kierownik 9 projektów badawczych i główny wykonawca w 6 innych projektach
  • Wypromował 1 doktora
  • Promotor oraz opiekun nad przygotowywaniem prac doktorskich (2)
  • Recenzent prac doktorskich (9) i w postępowaniach habilitacyjnych (7)

  Aktywność w organizacjach naukowych

  • Członkostwo w towarzystwach i stowarzyszeniach naukowych
  • Współpraca z Brytyjskim Towarzystwem Informatycznym
  • Członek międzynarodowej organizacji naukowej KES International
  • Uczestnik Polskiej Grupy Systemów Uczących się
  • Członek IEEE - Senior Member
  • Inicjator powołania oraz sekretarz Polskiego Oddziału IEEE SMC - Polish Chapter of the IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society
  Więcej szczegółów dotyczących mojej aktywności naukowej i zawodowej znajduje się pod adresem www.umg.edu.pl/i.czarnowski

  Sprawozdanie z kadencji 2016-2020

  Na funkcję prorektora ds. nauki Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zostałem wybrany przez elektorów w wyborach w 2016 roku. Obowiązujące wówczas prawo oznaczało pełnienie tej funkcji w latach 2016-2020. Zmiana prawa o szkolnictwie wyższym skróciła ten okres do 2019 roku. Następnie zostałem powołany na tę funkcję do września 2020 roku.

  Zmiana przepisów prawa o szkolnictwie wyższym nie spowodowała odejścia od zdefiniowanych i przedstawianych w 2016 roku moich celów na powierzonym mi stanowisku, ale potwierdziła ich zasadność. Należy jednak podkreślić, że w związku z Ustawą 2.0 byłem zobowiązany do podjęcia również nowych zadań i priorytetów nieujętych w założonym przeze mnie planie. Obowiązki, które podejmowałem, wynikały także ze zmian organizacyjnych Uniwersytetu, w tym związanych z biblioteką, która w 2017 roku zmieniła podległość i została włączona w strukturę pionu prorektora ds. nauki.

  W związku z powyższym pragnę Państwu przedstawić sprawozdanie z realizacji moich zadań i podjętych zobowiązań.

  Wiele z podejmowanych przeze mnie zadań miało charakter rozwojowy i strategiczny dla naszej Uczelni. Wiele podejmowanych działań było zupełnie nowych dla naszej Uczelni. Niektóre z podejmowanych decyzji mogę określić jako łatwe, niektóre z nich jako trudne, a były również takie, które można określić mianem „decyzji niepopularnych”. Wszystkie jednak podejmowałem z uwzględnieniem wielu aspektów, z nadrzędną myślą o dobru naszego Uniwersytetu oraz naszej Społeczności Akademickiej.

  Chciałbym jednak podkreślić, że wszystkie zadania podejmowałem z należytym wysiłkiem. Założone przeze mnie cele szczegółowe wpisywały się w cele strategiczne naszego Uniwersytetu i przyniosły wiele korzyści. Przyznaję również, że niektóre cele mojego programu nie dały mi pełnej satysfakcji z realizacji, a z perspektywy czasu widzę dla nich nowe rozwiązania. Niektóre z nich także uległy modyfikacji bądź wymagają realizacji w dłuższej perspektywie czasowej.

  W załączeniu przedstawiam Państwu szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu zadań na kadencję 2016-2020, który wówczas zakreśliłem w obrębie 4 obszarów działań: potencjał naukowy, aktywność naukowa, efektywność naukowa, infrastruktura badawcza.

  Priorytety

  Nowoczesność

  Kształcenie w oparciu o nowoczesne metody z nastawieniem na realne potrzeby rynku.

  Akademickość

  Utrzymanie i umacnianie przez Uniwersytet statusu uczelni akademickiej.

  Współpraca

  Budowanie zespołów badawczych we współpracy z uczelniami krajowymi i zagranicznymi oraz z przemysłem w celu uzyskania efektów synergicznych.

  Społeczność

  Komunikacja, szacunek i odpowiedzialność za wykonywane obowiązki.

  Doświadczenie w zarządzaniu Uczelnią

  Zdobyte doświadczenie w zarządzaniu uczelnią w czasie pełnienia funkcji prorektora ds. nauki (2016-2020) oraz w ramach wybranych obszarów funkcjonowania Uniwersytetu:

  Kształcenie:

  • uzyskanie dofinansowania na uruchomienie nowego kierunku Informatyka;
  • uzyskanie dofinansowania na uruchomienie nowych specjalności na Wydziale Nawigacyjnym oraz modyfikacje programów kształcenia na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa oraz Wydziale Nawigacyjnym;
  • uzyskanie dofinansowania na nowe laboratoria na Wydziałach Nawigacyjnym, Mechanicznym i Elektrycznym - uruchomienie ponad 20 nowych laboratoriów dydaktycznych;
  • uzyskanie dofinansowania na zakup oraz korzystnych warunków finansowania specjalistycznego oprogramowania do prowadzenia badań i dydaktyki.

  Sprawy studentów i doktorantów:

  • uzyskanie dofinansowania oraz wprowadzenie programu szkoleń dla studentów i doktorantów;
  • uzyskanie dofinansowania na działalność Biura Karier Studenckich;
  • uzyskanie dofinansowania na zatrudnienie doradcy zawodowego;
  • zainicjowanie nowej form aktywności badawczej studentów w ramach kół naukowych - program grantowy dedykowany studentom i realizowany we współpracy z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk.

  Badania, działalność i aktywność naukowa:

  • wdrożenie nowych procedur awansowych;
  • koordynowanie spraw związanych z utworzeniem Szkoły Doktorskiej;
  • koordynowanie badań naukowych i prac rozwojowych;
  • koordynowanie i przygotowanie regulaminów komercjalizacji badań, premiowania, nagród Rektora, wydatkowania środków na badania zespołowe i indywidualne;
  • zwiększenie liczby złożonych wniosków o granty na badania w ramach konkursów NCN, NCBiR, NAWA, programy regionalne, programy międzynarodowe, program grantów norweskich;
  • zwiększenie wartości projektów realizowanych przez Uniwersytet oraz finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
  • koordynowanie przygotowania wniosku o ocenę parametryczną dla Wydziału Nawigacyjnego;
  • podwyższenie wskaźnika mobilności międzynarodowej nauczycieli akademickich o ponad 20% w stosunku do lat 2013-2016, w tym z uwzględnieniem wyjazdów na staże naukowe;
  • przystąpienie do Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii – PACUTT.

  Rozwój kadry akademickiej i administracyjnej:

  • uzyskanie certyfikatu „Logo HR Excellence in Research” przyznanego przez Komisję Europejską;
  • wprowadzenie programu szkoleń dla nauczycieli akademickich oraz kadry administracyjnej (kursy specjalistyczne, podwyższające kompetencje pracowników, kursy językowe);
  • uzyskanie dofinansowania na studia podyplomowe oraz specjalistyczne kursy dla nauczycieli akademickich;
  • podwyższenie wskaźnika mobilności międzynarodowej w ramach programu Erasmus+ o ponad 10% w stosunku do lat 2013-2016.

  Współpraca krajowa i międzynarodowa:

  • przystąpienie do Porozumienia na Rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz aktywna współpraca;
  • przystąpienie do Przedsięwzięcia Strategicznego Województwa Pomorskiego „Study in Pomorskie” oraz aktywna współpraca;
  • przystąpienie do Narodowego Centrum Badań Bałtyku;
  • przystąpienie do Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii – PACUTT;
  • opracowanie oferty B+R oraz wdrożenie działań promocyjnych oferty B+R;
  • zwiększenie liczby podpisanych porozumień o współpracy z partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego;
  • podwyższenie wskaźnika związanego z komercjalizacją badań (prace zlecone B+R, opinie o innowacyjności, zapytania ofertowe na badania);
  • wdrożenie pilotażowego programu wymiany studentów z Szanghaj Maritime University;
  • przystąpienie do European University of the Seas;
  • kontynuowanie współpracy z Hochschule Bremerhaven, w tym koordynowanie obchodów 40-lecia współpracy;
  • aktywna współpraca z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Uniwersytetów Morskich.

  Zarządzanie uczelnią i jej rozwój:

  • przygotowanie wniosku o zmianę statusu Akademii na Uniwersytet;
  • wdrażanie w UMG przepisów wynikających z Ustawy 2.0;
  • koordynowanie prac związanych z włączeniem Instytutu Morskiego w Gdańsku w strukturę Uniwersytetu oraz udział w pracach Komisji MGMiŻŚ ds. włączenia IM w strukturę UMG;
  • reorganizacja Działu Nauki i Współpracy oraz poszerzenie jego kompetencji;
  • reorganizacja Biblioteki Głównej;
  • powołanie Zespołu Technik Informatycznych odpowiedzialnego za kluczową i strategiczną infrastrukturę ICT;
  • koordynacja i zainicjowanie wdrożenia nowych usług IT (Centrum Usług Internetowych, Usługi Office 365, środowiska do uruchomienia Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów);
  • wdrożenie Uczelnianego Systemu Ewidencji Dorobku Naukowego.
  Forum gospodarcze

  27.06.2018 roku byłem gościem Piotra Świąca prowadzącego program "Forum Gospodarcze" w TVP 3 Gdańsk.

  Nowe laboratoria

  Jakub Maksymowicz z "Rzeczpospolitej" - dodatku Cyfrowa RP, zapytał mnie o nowe laboratoria, jakie UMG pozyskała w projekcie iMEN.

  Żyję moją pracą

  W kwietniu 2020 roku w "Perspektywach" ukazał się wywiad, który przeprowadziła ze mną Anna Wdowińska. Rozmawialiśmy o uczelni, absolwentach i moim postrzeganiu UMG.

  Wizja rozwoju

  28.06.2018 roku uczestniczyłem w panelu "Innowacje w zakresie automatyzacji i robotyzacji" zorganizowanym w ramach Forum WIZJA ROZWOJU.

  Forum Panoramy

  05.10.2018 roku byłem gościem programu "Forum Panoramy" w TVP 3 Gdańsk.


  Panorama

  25.11.2019 roku udzieliłem wypowiedzi dla programu "Panorama" w TVP 3 Gdańsk (wypowiedź: 7:21).


  Kontakt

   


  Adres:

  Uniwersytet Morski w Gdyni

  ul. Morska 81-87

  81-225 Gdynia


  e-mail:

  i.czarnowski@umg.edu.pl