• Uczelnię tworzy jej społeczność

  Pragnę, aby Uniwersytet Morski w Gdyni był nowoczesną uczelnią kształcącą oficerów floty handlowej oraz kadry dla potrzeb gospodarki morskiej, czerpiącą z tradycji, o ugruntowanej pozycji w kraju i za granicą, pełniącą rolę ekspercką w gospodarce morskiej, cieszącą się prestiżem, dobrze ocenianą przez studentów, absolwentów oraz pracodawców, zarządzaną w oparciu o otwartość i wzajemny szacunek, słuchanie i dialog, pomysłowość i kreatywność, będącą atrakcyjnym i dającym spełnienie zawodowe miejscem pracy.

  Cele mojego programu wyborczego

  Nowoczesność

  Kształcenie w oparciu o nowoczesne metody z nastawieniem na realne potrzeby rynku.

  Akademickość

  Utrzymanie i umacnianie przez Uniwersytet statusu uczelni akademickiej.

  Współpraca

  Budowanie zespołów badawczych we współpracy z uczelniami krajowymi i zagranicznymi oraz z przemysłem w celu uzyskania efektów synergicznych.

  Społeczność

  Komunikacja, szacunek i odpowiedzialność za wykonywane obowiązki.

  Program wyborczy

  about image

  Kształcenie

  • Profesjonalna promocja oferty kształcenia
  • Uruchomienie biura rekrutacji
  • Nowe kierunki kształcenia oraz poszerzenie oferty studiów podyplomowych
  • Nowe formy nauczania np. design thinking, learning by doing, metody interaktywne
  • Doskonalenie form kształcenia na odległość
  • Poszerzenie oferty kształcenia w języku angielskim
  • Nowe laboratoria dla 4 wydziałów
  • Ewaluacja jakości kształcenia oparta na nowoczesnych metodach i narzędziach
  • Poszerzenie oferty elektronicznych zasobów bibliotecznych

  Studenci i doktoranci

  • Realny udział studentów w zarządzaniu uczelnią
  • Utworzenie funduszu stypendialnego rektora
  • Utworzenie funduszu na badania dla kół naukowych
  • Pomoc doktorantom w finansowaniu badań i aplikowaniu o granty zewnętrzne
  • Wsparcie inicjatyw organizacji studenckich UMG
  • Poprawa warunków socjalnych studentów: remont Bukszprytu, utworzenie na terenie Uczelni kilku stref studenta, dostęp do usług internetowych na kampusie uczelni
  • Zapewnienie obsługi administracyjnej dla komisji stypendialnej oraz parlamentu studentów
  • Rozwój wymiany międzynarodowej studentów i doktorantów
  • Kontynuacja programu kursów i szkoleń poszerzających kompetencje
  • Zintensyfikowanie działań Biura Karier w obszarze praktyk studenckich i płatnych staży
  • Wsparcie działań na rzecz rozwoju sportu i rekreacji na Uczelni
  • Uruchomienie programu „Absolwent UMG”

  Nauka

  • Wdrożenie programów rozwoju dyscyplin naukowych
  • Wprowadzenie nowych zasad finansowania badań w jednostkach organizacyjnych
  • Pozyskanie funduszy na rozwój badań
  • Utworzenie centrum transferu technologii
  • Intensyfikacja badawczej współpracy wewnątrzuczelnianej, międzyuczelnianej i z przemysłem
  • Nawiązanie badawczej współpracy międzynarodowej
  • Maksymalne wykorzystanie potencjału badawczego Instytutu Morskiego
  • Rozbudowa i modernizacja infrastruktury badawczej oraz certyfikacja laboratoriów badawczych
  • Rozdzielenie funkcji dziekana od funkcji przewodniczącego rady naukowej
  • Włączenie rady naukowej w strategię i politykę rozwoju naukowego wydziału

  Rozwój kadry

  • Wzrost aktywności naukowej pracowników przez wdrożenie nowych programów projakościowych: stażowego, publikacyjnego oraz wspierania zespołów interdyscyplinarnych i wieloośrodkowych
  • System motywacyjny dla dydaktyków za podnoszenie jakości kształcenia
  • Utworzenie funduszu rozwoju młodej kadry i program mentoringu
  • Wprowadzenie rozwiązań motywujących do zdobywania dyplomów morskich
  • Wsparcie osób przygotowujących wnioski o granty badawcze
  • Nowy system premiowania nauczycieli akademickich, oparty na transparentnej informacji, w celu zwiększenia osobistej motywacji pracowników
  • Elastyczne pensum dydaktyczne dla nauczycieli akademickich kluczowych dla rozwoju Uczelni i jej pozycji naukowej

  Współpraca

  • Wspieranie udziału przedstawicieli Uczelni w zewnętrznych gremiach sfery nauki, kształcenia oraz gospodarki
  • Wykorzystanie kompetencji eksperckich naszych specjalistów w relacji z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  • Wymiary współpracy
   • Przedsiębiorcy
   • Organizacje branżowe
   • Uczelnie Trójmiasta i uczelnie morskie
   • Jednostki samorządowe

  Inwestycje

  • Budowa sali gimnastycznej oraz zaplecza sportowego
  • Przygotowanie do budowy akademika
  • Modernizacja budynków oraz rewitalizacja terenów uczelni
  • Remonty i doposażenie statków UMG
  • Modernizacja systemu informatycznego dla finansów i kadr
  • Wdrożenie nowego systemu e-Dziekanat
  • Nowe inwestycje ICT i obniżenie kosztów infrastruktury ICT

  Zarządzanie uczelnią

  • Zrównoważenie przychodów i wydatków oraz naprawa ujemnego bilansu Uczelni
  • Budowa sprawnego systemu obsługi prawnej
  • Utworzenie biura HR
  • Utworzenie biura projektów
  • Integracja na poziomie systemowym Instytutu Morskiego z Uczelnią
  • Reorganizacja Centrum Szkoleniowo-Treningowego, w tym Ośrodka Żeglarskiego
  • Kontynuacja i wdrożenie nowych programów podnoszących kwalifikacje pracowników administracyjnych i ścieżek awansu zawodowego
  • Zaproponowanie nowych programów socjalnych dostępnych dla wszystkich pracowników
  • Urealnienie funkcjonalności elektronicznego systemu obiegu dokumentów i uproszczenie procedur administracyjnych

  about image

  Dlaczego kandyduję?


  Posiadam doświadczenie
  w zarządzaniu Uczelnią.


  Jestem w najlepszym okresie życia do podjęcia tak poważnego wyzwania i dynamicznej realizacji kluczowych celów.

  Widzę obszary funkcjonowania Uczelni wymagające zmian.

  Potrafię współpracować z ludźmi.

  Jestem nastawiony na innowacje i działanie.

  Mam doświadczenie
  w reprezentowaniu Uczelni na zewnątrz.